Άκου παράξενο ακροδέξιο κόμμα οι Καμένοι του Καμμένου

Άκου παράξενο ακροδέξιο κόμμα οι Καμένοι του Καμμένου

gdfgdfgkdfgokdf000

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω