Φορτώνιιιιει

Άκου παράξενο ακροδέξιο κόμμα οι Καμένοι του Καμμένου

Άκου παράξενο ακροδέξιο κόμμα οι Καμένοι του Καμμένου

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω