Άναψαν τα αίματα στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Άναψαν τα αίματα στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

siirzkkeeke

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω