Φορτώνιιιιει

Άναψαν τα αίματα στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Άναψαν τα αίματα στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ


siirzkkeeke

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω