Έπιασαν τον σεσημασμένο με τη φουφού

Έπιασαν τον σεσημασμένο με τη φουφού

htjhfghtjyukykykuj

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω