Έπιασαν τον σεσημασμένο με τη φουφού

Έπιασαν τον σεσημασμένο με τη φουφού


htjhfghtjyukykykuj

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω