Ελλάς όπως Αμέρικα

Ελλάς όπως Αμέρικα

thsbnnhhiween

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω