Ευρύτατες κοινωνικές συμμαχίες από τον Λαφαζάνη

Ευρύτατες κοινωνικές συμμαχίες από τον Λαφαζάνη

ndjssmnssddko

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω