Φορτώνιιιιει

Κάτω τα χέρια από τον ΔΟΛ

Κάτω τα χέρια από τον ΔΟΛ


ggfgfhghjhghyythtfgh

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω