Μαστίζεται η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη

Μαστίζεται η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη

qwqasfggjjhfgllololo

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω