Φορτώνιιιιει

Νέα εποχή για τη Νέα Δημοκρατία

Νέα εποχή για τη Νέα Δημοκρατία

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω