Οι Γερμανοί ενάντια στον κόσμο

Οι Γερμανοί ενάντια στον κόσμο

LiberteamLiberteam03/10/2017
Τι γλυκούληδες!!!

Όχι, δεν θα μιλήσουμε ούτε για πολιτική, ούτε για οικονομία, ούτε καν για μπάλα.

Ας μιλήσει το βίντεο καλύτερα!

Liberteam

Liberteam

Άνευ όρων και ορίων