Φορτώνιιιιει

Οι πραγματικοί ηγέτες στην εξουσία

Οι πραγματικοί ηγέτες στην εξουσία

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω