Η δικαιοσύνη είναι τυφλή

Η δικαιοσύνη είναι τυφλή

LiberteamLiberteam05/12/2018
...

Liberteam

Liberteam

Άνευ όρων και ορίων