Ρώτα κι εσύ τον Βαγγέλα

Ρώτα κι εσύ τον Βαγγέλα

aaabbnhfdgdgto

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω