Όταν μιλάει ο πρόεδρας, εσύ πρέπει να ακούς

Όταν μιλάει ο πρόεδρας, εσύ πρέπει να ακούς

palylyopoulllos

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω