Φορτώνιιιιει

H μικρή προπαγανδίτσα του τεράστιου σταθμού

H μικρή προπαγανδίτσα του τεράστιου σταθμού

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω