Φορτώνιιιιει

To μνημόνιο μνημόνιο, αλλά οι φέτες φέτες!