Οι άγιες τζιπάρες του Αγίου Όρους

Οι άγιες τζιπάρες του Αγίου Όρους

TyfeasTyfeas05/05/2015

Οι πνευματικές απογειώσεις των τοπικών αξιωματούχων μονάχων απαιτούν κατά πως φαίνεται κορυφαία υλικά αγαθά.

Το ακριβώς αντίθετο βέβαια συνάντησα στους κουρελήδες ασκητές που διαβιούν σε μικρές σπηλιές αετοφωλιές στα φρικαλέα Καρούλια.

 

https://youtu.be/LFrOatZx9wc

Tyfeas

Tyfeas

You may not believe it, but there are people who go through life with very little friction or distress. They dress well, eat well, sleep well. They are contented with their family life. They have moments of grief but all in all they are undisturbed and often feel very good. And when they die it is an easy death, usually in their sleep. I am not one of them. Oh no, I am not one of them, i am not even near to being one of them. They are THERE and I am HERE". (The Aliens by Charles Bukowski)


Leave a Reply

Your email address will not be published.