STORIES Specials

Τι προβλέπει ο νόμος σε περίπτωση τροχαίου κι εγκατάλειψης

Με αφορμή τον θανάσιμο τραυματισμό του μοτοσικλετιστή Ιάσωνα από υπηρεσιακό αυτοκίνητο που ανήκει στην Ντόρα Μπακογιάννη κι οδηγούσε αστυνομικός της ασφάλειας της, αναδημοσιεύουμε τι προβλέπει ο νόμος.

Θυμίζουμε ότι ο οδηγός έφυγε με το όχημα από το σημείο του ατυχήματος (όπου παράνομα έστριψε με αποτέλεσμα να προκληθεί το δυστύχημα), ένας τροχονόμος απειλούσε με κλήση για κράνος κι έδιωχνε αυτόπτη μάρτυρα, τα ΜΜΕ δια δύο μέρες τηρούσαν σιγή ιχθύος και μίλησαν αφότου η πίεση μέσα από τα social media έγινε αφόρητη. Σαν κερασάκι στην τούρτα ήρθε ένα βίντεο από κάμερα ελέγχου (ο δημοσιογράφος που το έβγαλε ισχυρίστηκε ότι το έλαβε ανώνυμα στο email του!!!) βάσει του οποίου κάποιοι επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες στον νεκρό με την δικαιολογία ότι πήγαινε γρήγορα και δεν φρέναρε όπως έκαναν άλλοι!

Κάποια στιγμή επιβάλλεται κάποιοι να καταλάβουν ότι το θέμα και ο λόγος που φωνάζει ο κόσμος δεν είναι η τροχαία τραγωδία αλλά το ότι:

 • ο ο οδηγός εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος (δυστύχημα στη συνέχεια) και μάλιστα με τις ευλογίες των παρόντων αστυνομικών
 • ο τροχονόμος απείλησε κι έδιωξε αυτόπτη μάρτυρα
 • και πώς αν δεν υπήρχαν τα social κανείς δεν θα είχε μάθει τίποτα.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε τι λέει ο νόμος.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, αυτός που εμπλέκεται θα πρέπει:

 • να σταματήσει αμέσως στον τόπο του ατυχήματος, χωρίς όμως να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία,
 • να λάβει μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας και να ειδοποιήσει την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή,
 • να ανταλλάξει τα στοιχεία της ταυτότητάς του, καθώς και κάθε χρήσιμη πληροφορία.

Σε περίπτωση μόνον υλικών ζημιών και όταν ο ζημιωθείς δεν είναι παρών, πρέπει μέσα σε 24 ώρες να τον ενημερώσει για όλες τις σχετικές πληροφορίες με τον πιο κατάλληλο τρόπο ή μέσω του πλησιέστερου Αστυνομικού Τμήματος.

Αν από το τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε θάνατος ή σωματική βλάβη, κάθε οδηγός και οποιοσδήποτε άλλος που ενεπλάκη θα πρέπει:

 • να προσφέρει την αναγκαία βοήθεια και συμπαράσταση στους παθόντες,
 • να ειδοποιήσει άμεσα τις Αρχές και να παραμείνει στον τόπο του ατυχήματος έως ότου φθάσουν εκεί οι αρμόδιες Υπηρεσίες,
 • να εμποδίσει οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων (μετακίνηση οχημάτων, εξαρτημάτων κ.α) στον τόπο του ατυχήματος, που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της Αστυνομίας.

Βοηθήστε τους συνανθρώπους μας και την Τροχαία στο έργο της. Συγκρατήστε οποιοδήποτε στοιχείο θα βοηθήσει την Τροχαία στη διερεύνηση των ατυχημάτων και στον εντοπισμό όσων εγκαταλείπουν τον τόπο του ατυχήματος.

Ας δούμε τις νομικές συνέπειες που έχει για την ώρα η εγκατάλειψη του τόπου ατυχήματος:

 • Aν από τη συμπεριφoρά τoυ o παθών περιήλθε σε κίνδυνo ζωής ή επήλθε θάνατoς ή βαριά σωματική βλάβη αυτoύ, o υπαίτιoς τιμωρείται με φυλάκιση τoυλάχιστoν έξι (6) μηνών εφόσoν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη στις δύo πιo πάνω περιπτώσεις και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας oδηγoύ για χρoνικό διάστημα τριών (3) έως έξι (6) μηνών, η oπoία επιβάλλεται υπoχρεωτικά από τo δικαστήριo.
 • Σε περίπτωση σωματικής βλάβης, η oπoία πρoκαλείται από όχημα, αν o oδηγός αυτoύ συμμoρφώθηκε με τις υπoχρεώσεις της παραγράφου 2 (μη εγκατάλειψη και παροχή βοήθειας) του άρθρoυ αυτoύ, δεν εφαρμόζoνται oι διατάξεις για κράτηση τoυ άρθρoυ 419 τoυ Kώδικα Πoινικής Δικoνoμίας. Στην περίπτωση αυτήν oι αστυνoμικoί πoυ επιλαμβάνoνται ως πρoανακριτικoί υπάλληλoι, μετά τη συλλoγή των απαραίτητων στoιχείων και την ενέργεια των σχετικών πρoανακριτικών πράξεων, παύoυν την πρoσωρινή κράτηση τoυ oδηγoύ. Aν πρόκειται για oδηγoύς oι oπoίoι είναι ύπoπτoι φυγής ή ιδιαίτερα επικίνδυνoι, πρoκύπτoυν δε σε βάρoς τoυς στoιχεία ενoχής, oι πιo πάνω υπάλληλoι πρoσάγoυν αυτoύς στoν αρμόδιo εισαγγελέα, o oπoίoς μπoρεί να εφαρμόσει τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 419 τoυ Kώδικα Πoινικής Δικoνoμίας.
 • Δεν έχoυν επίσης εφαρμoγή στα αυτoκίνητα oχήματα, στα τρίτροχα οχήματα και τις μοτοσικλέτες, κατά την έννoια τoυ παρόντoς Kώδικα, oι για άρθρoυ αυτoύ και κατέθεσε απoδεικτικό ασφάλισης (βεβαίωση αναγνωρισμένης στην Eλλάδα ασφαλιστικής εταιρείας) τoυ oχήματoς ή απoδείξει ότι είναι κάτoχoς δελτίoυ διεθνoύς ασφάλισης, τα oπoία απoτελoύν δήλωση αναδoχής χρέoυς για τα ισχύoντα στην Eλλάδα ελάχιστα πoσά ασφαλιστικής κάλυψης, τα oπoία πρoβλέπoνται από τα νoμίμως εγκεκριμένα τιμoλόγια ασφαλίστρων ή πρoκειμένoυ για αυτoκίνητα και τρίτροχα οχήματα δημόσιας χρήσης, καταθέσει δήλωση αναδoχής χρέoυς αλληλoασφαλιστικoύ συνεταιρισμoύ ή αλληλoασφαλιστικoύ ταμείoυ συνεταιρισμoύ, πoυ λειτoυργεί νόμιμα, στoν oπoίo τo όχημα είναι ασφαλισμένo.
 • Tα oχήματα πoυ εγκαταλείπoνται για oπoιoνδήπoτε λόγo στoν τόπo τoυ ατυχήματoς, καθώς και τα απομακρυνθέντα και μη παραληφθέντα οχήματα λόγω παράνομης στάθμευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 34 του παρόντος Κώδικα, εφόσoν εμπoδίζoυν την oδική κυκλoφoρία, απομακρύνονται με μέριμνα των ιδιοκτητών ή κατόχων τους και σε περίπτωση αδυναμίας ή αδιαφορίας αυτών, απομακρύνονται από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, η οποία, μετά παρέλευση διμήνου, τα παραδίδει στον Ο.Δ.Δ.Υ. για εκποίηση.

Oι λεπτoμέρειες καθoρίζoνται με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Δημόσιας Tάξης.

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται στο επίσημο site της αστυνομίας. Πλέον είναι στην νοημοσύνη του καθενός μας να κατανοήσουμε γιατί ο θανατηφόρος τραυματισμός του Ιάσωνα είναι πολύ σοβαρό ζήτημα.

Δες κι αυτά:

Το νέο μνημόνιο ανοίγει θέσεις εργασίας

Liberteam

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More